2011 - 05-07 Krewe of Centaur Crawfish Boil - Centaur