2012 - 04-28 Krewe of Centaur Crawfish Boil - Centaur